Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khai triển Giá trị của a 0 +a 1 +a 2 +...+a 20 bằng

Cho khai triển open parentheses 1 minus 2 x close parentheses to the power of 20 equals a subscript 0 plus a subscript 1 x plus a subscript 2 x _ a subscript 2 x squared plus... plus a subscript 20 x to the power of 20 Giá trị của a0+a1+a2+...+a20 bằng

  1. 1

  2. 320

  3. 0

  4. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. 1

ĐÁP ÁN A. 1

 

3

Câu hỏi tương tự

Tìm hệ số của số hạng chứa x 8 trong khai triển Newton ( x + 5 ) 9 + ( x + 6 ) 9

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG