Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khai triển ( x 3 x ​ + x − 15 28 ​ ) n Biết rằng: C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên. 2) Tìm số hạng thứ x 16 của khai triển. 3) Tìm số hạng không chứa x của khai triển. 4)Tìm số hạng không chứa x với số mũ nguyên. 5)Tìm số hạng không chứa x với số mũ tự nhiên.

Cho khai triển 

Biết rằng: 

1) Tìm số hạng thứ 7 của khai triển trên.

2) Tìm số hạng thứ x16 của khai triển.

3) Tìm số hạng không chứa x của khai triển.

4) Tìm số hạng không chứa x với số mũ nguyên.

5) Tìm số hạng không chứa x với số mũ tự nhiên.

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ C n n ​ + C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 79 suy ra n = 12. Số hạng tổng quát của khai triển là: T k + 1 ​ = C 12 k ​ ( x 3 x ​ ) 12 − k . ( x − 15 28 ​ ) k = C 12 k ​ . x 5 16 k − 80 ​ ; k ∈ N ; 0 ≤ k ≤ 12 1) Số hạng thứu 7: T 7 ​ = C 12 6 ​ . x 5 16 ​ = C 12 6 ​ . x 3 5 x ​ 2) Số hạng T k+1 chứa x 16 ⇔ 5 16 k − 80 ​ = 16 ⇔ k = 10 Vậy số hạng cần tìm T 11 = C 12 10 ​ . x 16 3)Số hạng T k+1 không chứa x ⇔ 5 16 k − 80 ​ = 0 ⇔ k = 5 4) ĐểT k+1 chứa x với số mũ nguyên thì: 16 k − 80 ⋮ 5 ⇒ k ⋮ 5 Suy ra: k = 0; 5; 10. Vậy số hạng cần tìm là T 1 ; T 6 ; T 11 5)ĐểT k+1 chứa x với số mũ tự nhiên thì: 16 k − 80 ⋮ 5 và 16 k − 80 ≥ 0 ⇔ k ⋮ 5 v a ˋ k ≥ 5 Suy ra k = 5; 10. Vậy số hạng cần tìm là:T 6 ; T 11

Từ  suy ra n = 12.

Số hạng tổng quát của khai triển là:

1) Số hạng thứu 7: 

2) Số hạng Tk+1 chứa x16 

Vậy số hạng cần tìm T11 = 

3) Số hạng Tk+1 không chứa x

4) Để Tk+1 chứa x với số mũ nguyên thì: 

Suy ra: k = 0; 5; 10.

Vậy số hạng cần tìm là T1; T6; T11

5) Để Tk+1 chứa x với số mũ tự nhiên thì:  và 

Suy ra k = 5; 10.

Vậy số hạng cần tìm là: T6; T11

 

3

Câu hỏi tương tự

Hai thùng hàng đựng sản phẩm, thùng I đựng 10 sản phẩm trong đó có 8 sản phẩm tốt, thùng II đựng 8 sản phẩm trong đó có 6 sản phẩm tốt. Lấy ngẫu nhiên từ thùng I ra 2sản phẩm bỏ vào thùng II, sau đ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG