Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

cho khai triển đa thức: ( 1 − 2 x ) 2013 = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ . x 2 + ... + a 2013 ​ . x 2013 Tính tổng S= ∣ a 0 ​ ∣ + 2 ∣ a 1 ​ ∣ + 3 ∣ a 2 ​ ∣ + ... + 2014 ∣ a 2013 ​ ∣

cho khai triển đa thức: 

Tính tổng S=

R. Robo.Ctvx16

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ta có: ( x ( 1 − 2 x ) 2013 ) '= a 0 ​ + 2 a 1 ​ x + 3 a 2 ​ x 2 + ... + 2014 2014 ​ x 2013 . ⇔ ( 1 − 2 x ) 2013 − 4026 x ( 1 − 2 x ) 1012 = a 0 ​ + 2 a 1 ​ x + 3 a 2 ​ x 2 + ... + 2014 a 2013 ​ x 2013 ( ∗ ) . N h ậ n t h a ^ ˊ y : a k ​ x k = ∣ a k ​ ∣ ( − x ) k d o đ o ˊ t ha y x = − 1 v a ˋ o c ả hai v e ^ ˊ c ủ a ( ∗ ) t a c o ˊ : S = ∣ a 0 ​ ∣ + 2 ∣ a 1 ​ ∣ + 3 ∣ a 2 ​ ∣ + ... + 2014 ∣ a 2013 ​ ∣ = 1343. 3 2213

ta có:'=

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG