Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng 4 3 ​ a 3 ​ . Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy?

Cho khối tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng  . Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy?

  1. 4

  2. arctan(2)

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Gọi M, G lần lượt là trung điểm của BC và trọng tâm △ A BC Do S ABC . là khối chóp tam giác đều nên hình chiếu của S lên (ABC) là trọng tâm △ A BC Suy ra SG ⊥ ( A BC ) Khi đó góc giữa cạnh bên và mặt đáy là S A G Ta có: AM = 2 a 3 ​ ​ ; A G = 3 2 ​ A M = 3 2 ​ ⋅ 2 a 3 ​ ​ = 3 a 3 ​ ​ ; S △ A BC ​ = 4 a 2 3 ​ ​ Theo đề bài: V S . A BC ​ = 4 3 ​ a 3 ​ ⇔ 3 1 ​ ⋅ SG ⋅ S △ A BC ​ = 4 3 ​ a 3 ​ ⇔ 3 1 ​ ⋅ SG ⋅ 4 a 2 3 ​ ​ = 4 3 ​ a 3 ​ ⇔ SG = a Trong △ S A G vuông tại G ta có: tan ( S A G ) = A G SG ​ = 3 a 3 ​ ​ a ​ = 3 ​ ⇒ S A G = 6 0 ∘

Chọn A

Gọi M, G lần lượt là trung điểm của BC và trọng tâm 

Do S ABC . là khối chóp tam giác đều nên hình chiếu của S lên (ABC) là trọng tâm 

Suy ra 

Khi đó góc giữa cạnh bên và mặt đáy là 

Ta có:

AM

Theo đề bài:

 

Trong  vuông tại G ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết f ( 4 ) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 4 x ) d x = 1 khi đó ∫ 0 4 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG