Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và O A = 3 c m , OB = 4 c m , OC = 10 c m . Thể tích khối tứ diện OABC bằng

Cho khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc và , , . Thể tích khối tứ diện OABC bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ta có : { OC ⊥ O A OC ⊥ OB ​ ⇒ OC ⊥ ( O A B ) Do đó : V C . O A B ​ = 3 1 ​ . S O A B ​ . OC = 6 1 ​ . O A . OB . OC = 6 1 ​ .3.4.10 = 20 c m 3

Chọn A.

Ta có : 

Do đó : 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng(ABCD) bằng 60 o . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và AD bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG