Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = a ; A C = b ; A D = c . Gọi M là trung điểm của BC thì:

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu . Gọi M là trung điểm của BC thì:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG