Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diên ABCD, G là trọng tâm của tứ diện , A’ là trọng tâm tam giác BCD. M là 1 điểm tùy ý trong không gian. Chọn hệ thức đúng:

Cho khối tứ diên ABCD, G là trọng tâm của tứ diện , A’ là trọng tâm tam giác
BCD. M là 1 điểm tùy ý trong không gian. Chọn hệ thức đúng:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi B’ là trọng tâm tam giác ACD, hai trọng tuyến AA'; BB' cắt nhau tại G △ G A ′ B ′ đồng dạng △ G A B Chỉ có C sai. Chọn C.

Gọi B’ là trọng tâm tam giác ACD, hai trọng tuyến AA'; BB' cắt nhau tại G

 đồng dạng 

Chỉ có C sai. Chọn C.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x − 1 x 2 + x − 1 ​ có đồ thị (C). Tìm m để đường thẳng d có phương trình y = − x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG