Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối tứ diện ABCD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AC, BD. Tìm hệ thức đúng:

Cho khối tứ diện ABCD. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AC, BD. Tìm hệ thức đúng:

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(3;1;1) và mặt phẳng (P) cắt cáctrục dương Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho tứ diện OABC có thể tích ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG