Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối nón có chiều cao h = 3 và đường kính đáy d = 6 . Thể tích của khối nón đã cho bằng

Cho khối nón có chiều cao và đường kính đáy . Thể tích của khối nón đã cho bằng

R. Roboteacher104

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có d = 6 ⇒ R = 3 Thể tích khối nón đã cho là V = 3 1 ​ π R 2 h = 3 1 ​ π . 3 2 .3 = 9 π Đáp án A

Ta có 

Thể tích khối nón đã cho là 

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D’ có AC = AD = CA' = a, AA'= DA' = a 2 ​ . Thể tích lớn nhất của hình hộp ABCD.A’B’C'D’ bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG