Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy bằng r = 3 a , đường sinh l = 5 a , thể tích của khối nón bằng bao nhiêu?

Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy bằng , đường sinh , thể tích của khối nón bằng bao nhiêu?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chiều cao khối nón là: h = l 2 − r 2 ​ = ( 5 a ) 2 − ( 3 a ) 2 ​ = 4 a Thể tích khối nón: V = 3 1 ​ π r 2 h = 3 1 ​ π . ( 3 a ) 2 .4 a = 12 π a 3

Chiều cao khối nón là: 

Thể tích khối nón: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gianvới hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) qua M(3;1;1) và mặt phẳng (P) cắt cáctrục dương Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C. Viết phương trình mặt phẳng (P) sao cho tứ diện OABC có thể tích ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG