Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lập phương có thể tích bằng 27 . Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng

Cho khối lập phương có thể tích bằng 27 . Độ dài cạnh của khối lập phương đã cho bằng

  1. 9

  2. 3

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian, cho khối hộp chữ nhật ABCD ⋅ A ′ B ′ C ′ D ′ có độ dài AB = 1 m , AA ′ = 3 m và BC = 2 m . Tính thể tích V của khối hộp chữ nhật ABCD ⋅ A ′ B ′ C ′ D ′ ?

5

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG