Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi Olà giao điểm của các đường chéo AC', A'C, BD', B'D). Một mặt phẳng (P) bất kì đi qua O, đồng thời chia hình ỉập phương đã cho thành hai phần có thể tích tương ứng là V và V'. Khiđó có giá trị là:...

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' cạnh a. Gọi O là giao điểm của các đường chéo AC', A'C, BD', B'D). Một mặt phẳng (P) bất kì đi qua O, đồng thời chia hình ỉập phương đã cho thành hai phần có thể tích tương ứng là V và V'. Khi đó fraction numerator V apostrophe over denominator V end fraction có giá trị là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết AB= AD=2a, CD=a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (.ABCD) bằng 60°. Gọi Ilà trung điểm của AD,biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG