Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Cho khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Diện tích đáy lăng trụ là S= 4 a 2 3 ​ ​ Thể tích của lăng trụ là: V= 4 a 2 3 ​ ​ . a= 4 a 3 3 ​ ​

Chọn B

Diện tích đáy lăng trụ là S= 

Thể tích của lăng trụ là: V= . a= 

 

1

Câu hỏi tương tự

Xêt dãy số xác định như sau a n ​ la số cac chữ sốmà C n k ​ ≡ 1 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) . b n ​ lè các chữ sốmà C n k ​ ≡ 2 ( mod + 3 m u + 3 m u 3 ) Chựng minh rằng a n ​ − b n ​ = 2 c n ​ vớ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG