Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng và chiều cao bằng 3 a . Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho

Cho khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có tam giác A BC đều cạnh nên S A BC ​ = 4 3 ​ a 2 ​ Thể tích của khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ là V = A A ′ . S A BC ​ = 3 a . 4 a 2 3 ​ ​ = 4 3 3 ​ a 3 ​

Đáp án C

Ta có tam giác  đều cạnh a nên 

Thể tích của khối lăng trụ  là 
 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 2 x + 2 y − z − 3 = 0 và điểm I ( 1 ; 2 ; − 3 ) . Mặt cầu ( S ) tâm I và tiếp xúc m p ( P ) có phương trình:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG