Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'có thể tích bằng 60. Gọi M, N , P lần lượt thuộc các cạnh bên AA', BB', CC' sao cho MA = 2MA', NB= 3NB', PC = 4PC'. Tính thể tích khối đa diện BCMNP .

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'có thể tích bằng 60. Gọi M, N , P lần lượt thuộc các cạnh bên AA', BB', CC' sao cho MA = 2MA', NB = 3NB', PC = 4PC'. Tính thể tích khối đa diện BCMNP .

  1. 40

  2. 30

  3. 31

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án C Gọi d là khoảng cách giữa BB' và CC'. Ta có S BCPN ​ = 2 1 ​ ( CP + BN ) . d = 2 1 ​ ( 4 3 ​ B B ′ + 5 4 ​ C C ′ ) . d = 2 1 ​ . 20 31 ​ B B ′ . d = 40 31 ​ S BC C ′ B ′ ​ Do đó V BCMNP ​ = V M . BCPN ​ = 40 31 ​ V M . BC C ′ B ′ ​ = 40 31 ​ . 3 2 ​ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = 40 31 ​ . 3 2 ​ .60 = 31

Chọn đáp án C

Gọi d là khoảng cách giữa BB' và CC'.

Ta có 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Một công ty mỹ phẩm muốn thay đổi mẫu mã lọ nước tẩy trang gồm phần hình trụ và chỏm cầu như hình vẽ ở dưới. Lọ nước tẩy trang có bán kính đáy bằng 1cm, phần cổ và nắp lọ được tính riêng. Chi phí phần...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG