Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng A BC . A ′ B ′ C ′ có B B ′ = a ,đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, A C = a 2 ​ . Tính thể tích lăng trụ.

Cho khối lăng trụ đứng  có , đáy ABC là tam giác vuông cân tại B,  . Tính thể tích lăng trụ.

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Phương pháp Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h: V = S h Cách giải: Ta có: △ A BC vuông cân tại B, A C = a 2 ​ ⇒ A B = BC = 2 ​ a 2 ​ ​ = a ⇒ V A BC . A ′ B ′ C ′ ​ = B B ′ . S A BC ​ = 2 1 ​ A B . BC . B B ′ = 2 a 3 ​

Đáp án D

Phương pháp
Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h: 
Cách giải:
Ta có:  vuông cân tại B, 


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , mặt phẳng ( O x z ) có phương trình là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG