Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng A BC A ′ B ′ C ′ Có tam giác ABC vuông cân tại B và A A ′ = A B = a .Gọi M N, lần lượt là trung điểm hai cạnh A A ′ v a ˋ B B ′ .Tính thể tích khối đa diện A BCMN C ′ theo a

Cho khối lăng trụ đứng  Có tam giác ABC vuông cân tại B và . Gọi M N, lần lượt là trung điểm hai cạnh . Tính thể tích khối đa diện  theo a

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Diện tích đáy là: S A BC ​ = 2 1 ​ ⋅ a ⋅ a = 2 a 2 ​ Thể tích khối lăng trụ là: V A BC A ′ B ′ C ′ ​ = 2 a 2 ​ ⋅ a = 2 a 3 ​ = V Gọi P là trung điểm cạnh CC ' ta có V A BCMN C ′ ​ = V − V A ′ B ′ C ′ MN ​ = V − 3 2 ​ V A ′ B ′ C ′ MNP ​ = V − 3 2 ​ ( 2 1 ​ V ) = 3 2 ​ V = 3 2 ​ ⋅ 2 a 3 ​ = 3 a 3 ​

Chọn C

Diện tích đáy là: 

Thể tích khối lăng trụ là: 

Gọi P là trung điểm cạnh CC ' ta có

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình chữ nhật, AB = a, AD = 2 ​ , đường thẳng SAvuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa đường thẳng SCvà mặt phẳng đáy bằng 6 0 ∘ . Thể tích khối chóp S.ABCDbằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG