Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:

Cho khối lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5, đáy là hình vuông có cạnh bằng 4. Hỏi thể tích khối lăng trụ là:

  1. 100

  2. 20

  3. 64

  4. 80

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5 nên có chiều cao h = 5 . Thể tích của khối lăng trụ là: V = B . h = 4 2 .5 = 80

Lăng trụ đứng có cạnh bên bằng 5 nên có chiều cao 
Thể tích của khối lăng trụ là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ Số điểm cực trị của hàm số g ( x ) = ∣ f ( x ) − 2 ∣ là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG