Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường thẳng C ′ B ′ tại Q . Thể tích của khối đa diện lồi A ′ MP . B ′ NQ bằng

Cho khối lăng trụ  có thể tích bằng 1. Gọi  lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng  và  . Đường thẳng cắt đường thẳng tại , đường thẳng cắt đường thẳng tại . Thể tích của khối đa diện lồi bằng
 

  1. 1

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án D Gọi I là trung điểm PQ , h là đường cao của khối lăng trụ, S là diện tích A ′ B ′ C ′ Theo đề ta có S h = 1

Đáp án D

Gọi là trung điểm ,  là đường cao của khối lăng trụ, là diện tích
Theo đề ta có


 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz cho hai điểm A ( 2 ; − 2 ; 4 ) , B ( − 3 ; 3 ; − 1 ) và mặt phẳng ( P ) : 2 x − y + 2 z − 8 = 0 . Xét M là điểm thay đổi thuộc ( P ) ,giá trị nhỏ nhất của 2 M A 2 + 3 M B 2 bằn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG