Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ có chiều cao bằng 9, diện tích đáy bằng 5. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

Cho khối lăng trụ có chiều cao bằng 9, diện tích đáy bằng 5. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Thể tích khối lăng trụ đã cho: V = B . h = 5.9 = 45 (đvtt)

Chọn B

Thể tích khối lăng trụ đã cho:  (đvtt)

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối tứ diện ABCD. Nếu A B = a ; A C = b ; A D = c . Gọi M là trung điểm của BC thì:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG