Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là 6 0 ∘ . Thể tích khối chóp B’.ABCD là 2 8 3 ​ a 3 ​ . Tính độ dài đoạn thẳngAC theo a.

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của AB, góc giữa mặt phẳng (A’CD) và mặt phẳng (ABCD) là   Thể tích khối chóp B’.ABCD là  Tính độ dài đoạn thẳng AC theo a.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D. 2 2 ​ a ⇒ ( ( A ′ C D ) ; ( A ​ BC D ) ) = ( H A ′ ; ​ KH ) Nhận thấy:

Đáp án đúng là D. 

Nhận thấy: 

1

Câu hỏi tương tự

Tập hợp các số thực m để hàm số y = x 3 − 3 m x 2 + ( m + 2 ) x − m đạt cực tiểu tại x = 1 là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG