Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = a, AC = b, CC'= c và thể tích là V. Khiđó, thể tích của khối ABB'D'D là:

Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A'B'CD' có AB = a, AC = b, CC' = c và thể tích là V. Khi đó, thể tích của khối ABB'D'D là:
 

  1. V apostrophe equals V over 3

  2. V apostrophe equals V

  3. V apostrophe equals V over 2

  4. V apostrophe equals V over 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; biết AB= AD=2a, CD=a. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (.ABCD) bằng 60°. Gọi Ilà trung điểm của AD,biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùn...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG