Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 2 a . Thể tích của khối chóp đã cho bằng:

Cho khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng 

Thể tích của khối chóp đã cho bằng:
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Xét khối chóp tứ giác đều S . A BC D với O là tâm đáy Ta có: A O = 2 A C ​ = a 2 ​ ⇒ SO = S A 2 − A O 2 ​ = 4 a 2 − 2 a 2 ​ = 2 ​ a S A BC D ​ = 2 a .2 a = 4 a 2 V S . A BC D ​ = 3 1 ​ S A BC D ​ . SO = 3 1 ​ .4 a 2 . 2 ​ a = 3 4 2 ​ a 3 ​

Đáp án A 

 

 

 

 

 

 

 

Xét khối chóp tứ giác đều với  là tâm đáy 

Ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Tập nghiệm của phương trình lo g 3 ​ ( x 2 − 4 x + 9 ) = 2 là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG