Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng .Thể tích khối chóp đã cho bằng: A. B. C. D.

 Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, chiều cao bằng fraction numerator a square root of 2 over denominator 2 end fraction.Thể tích khối chóp đã cho bằng:

 A. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 4 end fraction

 B. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

 C. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 2 end fraction

 D. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 6 end fraction

  1. fraction numerator a cubed square root of 3 over denominator 4 end fraction

  2. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 3 end fraction

  3. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 2 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 6 end fraction

B. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là D:

Đáp án đúng là D: fraction numerator a cubed square root of 2 over denominator 6 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S .ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, và SA vuông góc với đáy. Thể tích khối chóp S. ABCD là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG