Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng 2a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 6 0 ∘ .Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng 2a , góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng . Thể tích của khối chóp đã cho bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Gọi khối chóp tứ giác đều là S. ABCD, tâm O, khi đó { SO ⊥ ( A BC D ) S A = 2 a , S A O = 6 0 ∘ ​ Ta có: sin 6 0 ∘ = S A SO ​ ⇒ SO = S A . sin 6 0 ∘ = a 3 ​ cos 6 0 ∘ = S A O A ​ ⇒ O A = S A . cos 6 0 ∘ = a ⇒ A B = a 2 ​ Vậy V S . A BC D ​ = 3 1 ​ SO . S A BC D ​ = 3 1 ​ a 3 ​ .2 a 2 = 3 2 3 ​ a 3 ​

Đáp án A

Gọi khối chóp tứ giác đều là S. ABCD , tâm O, khi đó 

Ta có: 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian O x yz , cho hai điểm A ( 1 ; 2 ; − 3 ) và B ( 3 ; − 2 ; − 1 ) .Tọa độ trung điểm đoạn thẳng A B là điểm

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG