Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=a, SA ⊥ (ABCD), SA=2a. M là điểm trên cạnh SA với AM=x. Tìm x để mặt phẳng(BCM) chia khối chóp SABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau.

Cho khối chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật với AB=a, SA(ABCD), SA=2a. M là điểm trên cạnh SA với AM=x. Tìm x để mặt phẳng(BCM) chia khối chóp SABCD thành hai phần có thể tích bằng nhau.

R. Roboctvx82

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Mp(BCM) cắt BD tại N. Trong đó MN song song với BC và chia khối chóp thành 2 phần: + Khối chóp SBCNM có thể tích V 1 + Khối đa diện ABM.DCN có thể tích V 2 Ta có V 2 = 3 1 ​ (AD+BC+MN). S ABM = 3 1 ​ (2a+2a+2a-x) 2 1 ​ ax= 6 1 ​ (6a-x)ax V SABCD = 3 1 ​ V ABCD SA= 3 1 ​ a.2a.2a= 3 4 a 3 ​ V 1 =V 2 <=> V SABCD =2V 2 <=> 3 4 a 3 ​ =2 6 ( 6 a − x ) a x ​ <=> x 2 -6ax+4a 2 =0 <=> [ x = 3 a − a 5 ​ x = 3 a + a 5 ​ l o ạ i 0 < x < 2 a ​ Vậy giá trị x để mp(BCM) chia khối chóp S ABCD ra 2 phần có thể tích bằng nhau là x=3a-a 5 ​

Mp(BCM) cắt BD tại N. Trong đó MN song song với BC và chia khối chóp thành 2 phần:

+ Khối chóp SBCNM có thể tích V1

+ Khối đa diện ABM.DCN có thể tích V2

 Ta có V2=(AD+BC+MN). SABM

(2a+2a+2a-x)ax=(6a-x)ax

VSABCD=VABCDSA=a.2a.2a=

V1=V2<=> VSABCD=2V2 <=> =2

<=> x2-6ax+4a2=0 <=> 

Vậy giá trị x để mp(BCM) chia khối chóp SABCD ra 2 phần có thể tích bằng nhau là x=3a-a

3

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ lục giác đều ABCEF. A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1, có các cạnh đáy bằng a và mặt bên AA'B'B là hình chữ nhật có diện tích bằng 2 a 2 .Cho hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ nói trên. Tính t...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG