Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 16. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB , SC , SD. Tính thể tích khối chóp S.MNPQ.

Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng 16. Gọi M, N, P, Q  lần lượt là trung điểm của SA, SB , SC , SD. Tính thể tích khối chóp S.MNPQ.

  1. V subscript S. M N P Q end subscript equals 1

  2. V subscript S. M N P Q end subscript equals 2

  3. V subscript S. M N P Q end subscript equals 4

  4. V subscript S. M N P Q end subscript equals 8

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Phương pháp: Hình chóp S.MNPQ có diện tích đáy MNPQ bằng một phần tư diện tích đáy ABCD và chiều cao bằng một nửa chiều cao hình chóp S.ABCD nên có thể tích bằng một phần tám thể tích S.ABCD. Vậy thể tích S.MNPQ bằng 2

Đáp án đúng là B. V subscript S. M N P Q end subscript equals 2

Phương pháp: Hình chóp S.MNPQ có diện tích đáy MNPQ bằng một phần tư diện tích đáy ABCD và chiều cao bằng một nửa chiều cao hình chóp S.ABCD nên có thể tích bằng một phần tám thể tích S.ABCD. 

Vậy thể tích S.MNPQ bằng 2

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABC có S A = SB = SC = A B = A C = a , BC = a 2 ​ . Tính số đo của góc ( A B ; SC ) ta được kết quả

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG