Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, A B = a , A C = a 3 ​ , SB = a 5 ​ , S A ⊥ ( A BC ) . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B,  Tính thể tích khối chóp S.ABC.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Ta có BC = A C 2 − A B 2 ​ = a 2 ​ , S A = S B 2 − A B 2 ​ = 2 a , Do đó V S . A BC ​ = 3 1 ​ S A . 2 1 ​ A B . BC = 6 1 ​ .2 a . a . a 2 ​ = 3 a 2 2 ​ ​

Chọn A

Ta có 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số g( x) có đạo hàm với mọi x và thỏa mãn g( 0) = 1 và 2 g ′ ( x ) + lo g 2 ​ [ g ′ ( x ) + 2 x ] = 1 + 4 g ( x ) + x 2 − x + lo g 2 ​ ( g ( x ) + x 2 ) . Tính ∫ 0 1 ​ g ( x ) dx .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG