Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có S A ⊥ ( A BC ) , S A = a ,tam giác ABC đều có cạnh 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Cho khối chóp S.ABC có , tam giác ABC đều có cạnh 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC. 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: S △ A BC ​ = 4 3 ​ ​ ( 2 a ) 2 = a 2 3 ​ V S . A BC ​ = 3 1 ​ S △ A BC ​ ⋅ S A = 3 1 ​ a 2 3 ​ ⋅ a = 3 a 3 3 ​ ​

Chọn B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Một người gửi tiết kiệm số tiền 80 000 000 đồng với lãi suất là 6,9%/năm. Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gốc, hỏi sau đúng 5 năm người đó có rút được cả gốc và lãi số tiền gần với con ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG