Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có S A ⊥ ( A BC ) , S A = a ,tam giác ABC đều có cạnh 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Cho khối chóp S.ABC có , tam giác ABC đều có cạnh 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC. 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: S △ A BC ​ = 4 3 ​ ​ ( 2 a ) 2 = a 2 3 ​ V S . A BC ​ = 3 1 ​ S △ A BC ​ ⋅ S A = 3 1 ​ a 2 3 ​ ⋅ a = 3 a 3 3 ​ ​

Chọn B

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng: a) Các hình chóp A.A'B'C'D'và ABCD.A'B'C'D' bằng nhau. b) Các hình lăng trụ ABC.A'B'C'và AA'D'.BBC'bằng nhau.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG