Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B , A B = 3 ​ , BC = 3 , S A ⊥ ( A BC ) và góc giữa SC với đáy bằng 4 5 ∘ . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

Cho khối chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại B,  và góc giữa SC với đáy bằng . Thể tích của khối chóp S.ABC bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có góc giữa SC với đáy là SC A = 4 5 ∘ Tam giác ABC vuông tại B ⇒ A C = A B 2 + B C 2 ​ = 2 3 ​ △ S A C vuông tại A suy ra S A = A C . tan SC A = 2 3 ​ V S . A BC ​ = 3 1 ​ . 2 1 ​ . B A . BC . S A = 3

Chọn C

Ta có góc giữa SC với đáy là 

Tam giác ABC vuông tại B

 vuông tại A suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG