Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có SA=a , SB= , SC= . Thể tích lớn nhất của khối chóp là

Cho khối chóp S.ABC có SA=a, SB=a square root of 2, SC=a square root of 3. Thể tích lớn nhất của khối chóp là

  1. a cubed square root of 6

  2. fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 2 end fraction

  3. fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 3 end fraction

  4. fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 6 end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. Suy ra thể tích lớn nhất của khối chóp là

ĐÁP ÁN D. fraction numerator a cubed square root of 6 over denominator 6 end fraction 

Suy ra thể tích lớn nhất của khối chóp là

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuống cân tại A, Biết A C = a 2 ​ và A B = a 37 ​ . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG