Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA=a, tam giác ABC vuông ở C có AB=2a, góc Gọi H là hình chiếu của A trên SC. Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (SAC). Tính thể tích khối chóp H.AB'B.

Cho khối chóp S.ABC có đường cao SA=a, tam giác ABC vuông ở C có AB=2a, góc stack C A B with hat on top equals 30 to the power of 0. Gọi H là hình chiếu của A trên SC. Gọi B' là điểm đối xứng của B qua mặt phẳng (SAC). Tính thể tích khối chóp H.AB'B.

R. Robo.Ctvx11

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ΔABC vuông tại C có ΔSAC vuông tại A có AH là đường cao nên A H 2 1 ​ = S A 2 1 ​ + A C 2 1 ​ ⇔ A H 2 1 ​ = a 2 1 ​ + 3 a 2 1 ​ ⇔ A H = 2 a 3 ​ ​ . Ta có Suy ra S A H C ​ = 2 1 ​ A H . H C = 2 1 ​ . 2 a 3 ​ ​ . 2 3 a ​ = 8 3 a 2 3 ​ ​ . Mà Suy ra V H . A BC ​ = 3 1 ​ BC . S A H C ​ = 3 1 ​ . a . 8 3 a 2 3 ​ ​ = 8 a 3 3 ​ ​ . Vì B' đối xứng với B qua mặt phẳng (SAC) nên V H . A B ′ B ​ = 2 V H . A BC ​ = 2. 8 a 3 3 ​ ​ = 4 a 3 3 ​ ​ (đvtt).

ΔABC vuông tại C có open curly brackets table row cell B C equals A B. s i n invisible function application stack C A B with hat on top equals 2 a. s i n invisible function application 30 to the power of 0 equals a end cell row cell A C equals square root of A B squared minus B C squared end root equals square root of open parentheses 2 a close parentheses squared minus a squared end root equals a square root of 3 end cell end table close.
ΔSAC vuông tại A có AH là đường cao nên

Ta có H C equals square root of A C squared minus A H squared end root equals square root of open parentheses a square root of 3 close parentheses squared minus open parentheses fraction numerator 2 a square root of 21 over denominator 7 end fraction close parentheses squared end root equals fraction numerator 3 a over denominator 2 end fraction
Suy ra
open curly brackets table row cell B C perpendicular A C end cell row cell B C perpendicular S A end cell end table close rightwards double arrow B C perpendicular open parentheses S A C close parentheses rightwards double arrow B C perpendicular open parentheses H A C close parentheses.
Suy ra
Vì B' đối xứng với B qua mặt phẳng (SAC) nên (đvtt).
 

4

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) và góc giữa SC với mặt phẳng (SAB) bằng 3 0 0 . Gọi M là điểm di động trên cạnh CD và H là hình chiếu vuông góc củ...

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG