Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có thể tích V, diện tích đáy là B và chiều cao h. Tìm khẳng định đúng?

Cho khối chóp có thể tích V, diện tích đáy là B và chiều cao h. Tìm khẳng định đúng?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Thể tích của khối chóp đã cho là V = 3 1 ​ B h

Chọn A

Thể tích của khối chóp đã cho là 

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g c a ˊ c kh ẳ n g đ ị nh s a u , kh ẳ n g đ ị nh n a ˋ o s ai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG