Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có là hình vuông cạnh . Tam giác cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp biết góc giữa và mặt phẳng bằng .

Cho khối chóp là hình vuông cạnh . Tam giác  cân tại và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích  của khối chóp  biết góc giữa và mặt phẳng bằng .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi là trung điểm ta có nên S C H ^ = 60 ° " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/CZCfG63_wpqI9hDoEHcAj4807MZhaXM_6Lt9f8kJ4gz-RugY1Q9zLrvazzzrCVH2pWe2eq2wyLlyW-4AvS1KvaeqN38RI-CJxcL65J5ao_EbUMuxLJSgkty7fJbpR_Knr6Ymddxv" style="width: 68.00px; height: 16.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 2.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack S C H with hat on top equals 60 degree"> . suy ra . .

Gọi là trung điểm ta có  nên <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mover><mrow><mi>S</mi><mi>C</mi><mi>H</mi></mrow><mo>^</mo></mover><mo>=</mo><mn>60</mn><mo>&#xB0;</mo></math>.

 suy ra .

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , biết , , S A B &amp;#x22A5; S C D " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/JyazxOV3WLc4hiGVDHsm4Br4lpLHIP6xJwa69UTQuigIj8V6pAH0O4hrKjwHtv9s2UFhIW6d1djbXMb...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG