Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối chóp có diện tích đáy B = 6 a 2 và chiều cao h = 2 a . Thể tích khối chóp đã cho bằng:

Cho khối chóp có diện tích đáy  và chiều cao . Thể tích khối chóp đã cho bằng:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Thể tích của khối chóp là: V = 3 1 ​ B . h = 3 1 ​ .6 a 2 .2 a = 4 a 3

Thể tích của khối chóp là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = ( 2 − x 2 ) 2 ( 1 ) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị của hàm số (1) biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm A(0,4).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG