Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối cầu có thể tích là .Bán kính R của khối cầu là ?

Cho khối cầu có thể tích là 36 straight pi space left parenthesis cm cubed right parenthesis. Bán kính R của khối cầu là ?

  1. R = 6 (cm)

  2. R = 3 (cm)

  3. R equals 3 square root of 2 space open parentheses c m close parentheses

  4. R equals square root of 6 space open parentheses c m close parentheses

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B.

Đáp án đúng là B.

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = x + 1 2 x + 5 ​ có bao nhiêu điểm cực trị ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG