Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối cầu có bán kính R = 3 . Thể tích khối cầu đã cho bằng

Cho khối cầu có bán kính . Thể tích khối cầu đã cho bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Thể tích khối cầu đã cho bằng: V = 3 4 ​ π R 3 = 3 4 ​ π 3 3 = 36 π

Chọn A

Thể tích khối cầu đã cho bằng: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba vectơ a , b , c khác 0 thỏa mãn ma + nb + p c ​ = 0 , ∀ m , n , p ∈ R Câu nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG