Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho khối đa diện đều n mặt có thể tích là V và diện tích của mỗi mặt của nó là S . Khi đó tổng khoảng cách từ một điểm bất kì bên trong khối đa diện đó đến các mặt của nó bằng.

Cho khối đa diện đều n mặt có thể tích là V và diện tích của mỗi mặt của nó là S. Khi đó tổng khoảng cách từ một điểm bất kì bên trong khối đa diện đó đến các mặt của nó bằng.

  1. fraction numerator V over denominator n S end fraction

  2. fraction numerator V over denominator 3 S end fraction

  3. fraction numerator 3 V over denominator S end fraction

  4. fraction numerator n V over denominator S end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. M là một điểm bất kì nằm trong khối đa điện. Gọi V 1 , V 2 ,…, V n lần lượt là thể tích của hình chóp có đỉnh là M , mặt đáy là mặt của khối đa diện đều. h 1 , h 2 ,…,h n lần lượt là đường cao hình chóp ứng với V 1 , V 2 ,…, V n . Khi đó V=V 1+ V 2+... V n .

ĐÁP ÁN C. fraction numerator 3 V over denominator S end fraction 

M là một điểm bất kì nằm trong khối đa điện. Gọi V1, V2,…, Vn lần lượt là thể tích của hình chóp có đỉnh là M, mặt đáy là mặt của khối đa diện đều. h1, h2,…,hn lần lượt là đường cao hình chóp ứng với V1, V2,…, Vn. Khi đó V=V1+ V2+...Vn.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuống cân tại A, Biết A C = a 2 ​ và A B = a 37 ​ . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG