Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho K là một khoảng hoặc nữa khoảng hoặc một đoạn. Hàm số y = f ( x ) liên tục và xác định trên K. Mệnh đề nào không đúng ?

Cho K là một khoảng hoặc nữa khoảng hoặc một đoạn. Hàm số  liên tục và xác định trên K. Mệnh đề nào không đúng?

  1. Nếu hàm sô  đồng biến trên K thì

  2. Nếu , thì hàm số  đồng biến trên K

  3. Nếu hàm số  là hàm số hằng trên K thì 

  4. Nếu  thì hàm số  không đổi trên K

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Phát biểu đúng là “nếu f ′ ( x ) ≥ 0 , ∀ x ∈ K v a ˋ f ′ ( x ) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số y = f ( x ) đồngbiến trên K"

Chọn B

Phát biểu đúng là “nếu chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng  biến trên K"

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp S.ABC có A B = A C = a , BC = 2 a ​ , S A = a 3 ​ , S A B = S A C = 3 0 0 . Tính thể tích khối chóp S.ABC.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG