Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho K là một khoảng hoặc nữa khoảng hoặc một đoạn. Hàm số y = f ( x ) liên tục và xác định trên K. Mệnh đề nào không đúng ?

Cho K là một khoảng hoặc nữa khoảng hoặc một đoạn. Hàm số  liên tục và xác định trên K. Mệnh đề nào không đúng?

  1. Nếu hàm sô  đồng biến trên K thì

  2. Nếu , thì hàm số  đồng biến trên K

  3. Nếu hàm số  là hàm số hằng trên K thì 

  4. Nếu  thì hàm số  không đổi trên K

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Phát biểu đúng là “nếu f ′ ( x ) ≥ 0 , ∀ x ∈ K v a ˋ f ′ ( x ) = 0 chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số y = f ( x ) đồngbiến trên K"

Chọn B

Phát biểu đúng là “nếu chỉ tại một số hữu hạn điểm thì hàm số đồng  biến trên K"

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG