Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho f ( x ) = a x 2 + b x + c v ớ i a  = 0 c o ˊ △ = b 2 − 4 a c . Điều kiện để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R là

Cho  . Điều kiện để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R là 

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R là: { a > 0 △ ≤ 0 ​

Điều kiện để f(x) ≥ 0, ∀x ∈ R là:  

 

1

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phương trình: |2x+1|≤x+5.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG