Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho điểm I(-1;2;3) và mặt phẳng (P) có phương trình 4x + y - z - 1 = 0. Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:

Cho điểm I(-1;2;3) và mặt phẳng (P) có phương trình 4x + y - z - 1 = 0. Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:

  1. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 4

  2. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 9

  3. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 2

  4. (x + 1)2 + (y - 2)2 + (z - 3)2 = 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

X á c đị nh a đế ph ươ ng tr ì nh: x 2 + y 2 + z 2 − 2 a x + 4 ( 2 a − 1 ) y − 2 z + ( 52 a − 46 ) = 0 l à ph ươ ng tr ì nh c ù a m ặ c à̀ u.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG