Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho điểm A(1; 2; -1) và đường thẳng d có phương trình tọa độ điếm đối xứngvới A qua d là:

 Cho điểm A(1; 2; -1) và đường thẳng d có phương trình d colon open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 minus t end cell row cell y equals t end cell row cell z equals negative 1 end cell end table close  tọa độ điếm đối xứng với A qua d là:
 

  1. (-1;0;1)

  2. (2;0;2)

  3. (-3;0;-3)

  4. (-1;0;-1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Lập phương trình của đường thẳng Δ biết:Nằm trong (P):2x+2y-z-5=0, đi qua điểm M(-1;4;1) đồng thời cắt mặt cầu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 8 z − 20 = 0 tại hai điểm A,B sao cho A B = 3 10 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG