Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì A. điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N. B. điểm I phải nằm giữa hai điểm M và N. C. điểm I phải trùng với điểm M. D. điểm I phải trùng với điểm N

Cho I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì

A. điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N.

B. điểm I phải nằm giữa hai điểm M và N.

C. điểm I phải trùng với điểm M.

D. điểm I phải trùng với điểm N

  1. điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N .

  2. điểm I phải nằm giữa hai điểm M và N.

  3. điểm I phải trùng với điểm M.

  4. điểm I phải trùng với điểm N

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Nếu I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N.

Đáp án đúng là A.

Nếu I là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng MN thì điểm I hoặc trùng với điểm M, hoặc trùng với điểm N, hoặc nằm giữa hai điểm M và N.

1

Câu hỏi tương tự

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5 cm. a) Tính AB b) Lấy điểm C thuộc tia đối của tia BA sao cho BC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của AC. c) Lấy điểm M là trung điểm c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG