Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho . I(a) nhỏ nhất khi a bằng:...

Cho I left parenthesis a right parenthesis equals integral subscript 0 superscript a open parentheses negative 4 plus 2 x close parentheses d x space open parentheses a greater than straight pi close parentheses. I(a)  nhỏ nhất khi a bằng:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho b ố n di ể m A ( 0 ; 2 ; − 2 ) , B ( − 3 ; 1 ; − 1 ) , C ( 4 ; 3 ; 0 ) v à D ( 2 ; 1 ; − 2 ) . Chi̛ng minh ABCD l à m ộ t t ứ di ệ n v à t ì m t ọ a độ tr ọ ng t â m c ủ a t ứ di ệ n ABCD.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG