Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hinh l ă ng tr ụ t ứ gi á c ABCD A ′ B ′ C ′ A A ′ , ├ B B ′ , C C ′ ) : l à c á c c ạ nh b ê n): . T í nh th ể t í ch kh ố i l ă ng tr ụ t ứ gi á c.

Cho hinh lăng tr t giác ABCD   là các cnh bên):

open BB to the power of straight apostrophe comma CC to the power of straight apostrophe close parentheses colon straight A left parenthesis 1 semicolon minus 2 semicolon minus 2 right parenthesis comma straight B left parenthesis 0 semicolon 0 semicolon minus 3 right parenthesis comma straight C left parenthesis negative 1 semicolon 0 semicolon 6 right parenthesis comma straight A to the power of straight apostrophe left parenthesis 2 semicolon 3 semicolon minus 1 right parenthesis. Tính th tích khi lăng tr t giác.

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó V ậ y A BC D ⋅ A ′ B ′ C ′ D ′ l à h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t. Th ể t í ch c ủ a h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t l à : V = AB ⋅ AD ⋅ AA ′ = 5 ​ ⋅ 20 ​ ⋅ 105 ​ = 10 105 ​ (dvtt).

Ta có

 text  có  end text open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative AB with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon 1 semicolon 0 right parenthesis end cell row cell negative AD with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon minus 4 semicolon 1 right parenthesis end cell row cell negative DC with rightwards arrow on top equals left parenthesis negative 2 semicolon 1 semicolon 0 right parenthesis end cell row cell negative AA with rightwards arrow on top equals left parenthesis 1 semicolon 2 semicolon 10 right parenthesis end cell end table rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell negative AB with rightwards arrow on top equals DC with rightwards arrow on top end cell row cell times AB with rightwards arrow on top times AD with rightwards arrow on top equals 0 rightwards double arrow AB perpendicular AD end cell row cell negative AB with rightwards arrow on top times AA with rightwards arrow on top equals 0 rightwards double arrow AA to the power of straight apostrophe perpendicular AB end cell row cell negative AA with rightwards arrow on top times AD with rightwards arrow on top equals 0 rightwards double arrow AA to the power of straight apostrophe perpendicular AD end cell end table close close
Vy  là hình hp ch nht. Th tích ca hình hp ch nht là: (dvtt).

 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định các giá trị p và m để ba mặt phẳng sau đây đi qua một đường thẳng: 5 x + p y + 4 z + m = 0 ; 3 x − 7 y + z − 3 = 0 ; x − 9 y − 2 z + 5 = 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG