Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hinh h ộ p ch ữ nh ậ t OABC⋅ O ' A ' B ' C ' v ớ i O l à g ố c t ọ a độ , A(2;0;0) , C(0;8;0) v à O ' (0;0;4) . X á c đị nh ph ươ ng tr ì nh m ặ t c ầ u ngo ạ i ti ể p h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t OABC⋅ O ' A ' B ' C ' .

Cho hinh hp ch nht OABC⋅ O ' A ' B ' C '  vi O  là gc ta độ, A(2;0;0) , C(0;8;0)  và O ' (0;0;4) . Xác định phương trình mt cu ngoi tip hình hp ch nht OABC⋅ O ' A ' B ' C ' .

 

R. Roboctvx97

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó B(2;8;10) .M ặ t câu ngo ạ i tiêp h ì nh h ộ p ch ữ nh ậ t OABC⋅ O ' A ' B ' C ' c ó : T â m I(1;4;2) l à trung đ i ể m c ủ a O ' B . B á n kinh R = 2 O ′ B ​ = 21 ​ . V ậ y ph ươ ng tr ì nh m ặ t câu n ó i tr ê n l à : ( x − 1 ) 2 + ( y − 4 ) 2 + ( z − 2 ) 2 = 21 ⇔ x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 8 y − 4 z = 0

Ta có B(2;8;10).Mt câu ngoi tiêp hình hp ch nht OABC⋅O'A'B'C ' có: Tâm I(1;4;2) là trung đim ca O'B.
Bán kinh . Vy phương trình mt câu nói trên là:

1

Câu hỏi tương tự

Cho h ì nh ch ó p S.ABCD c ó SA⊥(ABCD) , đá y ABCD l à hinh vu ô ng c ạ nh a . Tr ê n c ạ nh BC,CD lây lân l ượ t c á c đ i ể m M,N . Đặ t CM=x , CN=y (0<x,y<a) Tim h ệ th ứ c gi ữ a x v à y ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG