Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong , các trục tọa độ và phần đường thẳng với . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành. A. B. C. D.

Cho hình phẳng D  giới hạn bởi đường cong y equals e to the power of x minus 1 end exponent , các trục tọa độ và phần đường thẳng y equals 2 minus x với x greater or equal than 1 . Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D  quanh trục hoành.

A. V equals 1 third plus fraction numerator e squared minus 1 over denominator 2 e squared end fraction

B. V equals fraction numerator straight pi open parentheses 5 straight e squared minus 3 close parentheses over denominator 6 e squared end fraction

C. V equals 1 half plus fraction numerator e minus 1 over denominator e end fraction straight pi

D. V equals 1 half plus fraction numerator e squared minus 1 over denominator 2 e squared end fraction

  1. V equals 1 third plus fraction numerator e squared minus 1 over denominator 2 e squared end fraction

  2. V equals fraction numerator straight pi open parentheses 5 straight e squared minus 3 close parentheses over denominator 6 e squared end fraction

  3. V equals 1 half plus fraction numerator e minus 1 over denominator e end fraction straight pi

  4. V equals 1 half plus fraction numerator e squared minus 1 over denominator 2 e squared end fraction

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là C. Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong và đường thẳng :

Đáp án đúng là C.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong y equals e to the power of x minus 1 end exponent  và đường thẳng y equals 2 minus x : 

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = − x 2 + 4 x − 3 và hai tiếp tuyến của đồ thị tại A (0; -3) và B (3; 0).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG