Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai vectơ a = ( 2 , − 1 , 1 ) ; b = ( − 2 , 3 , 1 ) Xác định vectơ c , biết c cùng phương với a v a ˋ a . c = − 4

Cho hai vectơ  Xác định vectơ
, biết  cùng phương với 

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm A A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) ; C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . ABCD là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG