Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai vectơ V = m a − 2 b , W = m b − a v ớ i a = ( 2 , 1 , − 1 ) v a ˋ b = ( 1 , − 2 , 1 ) . Với giá trị nào của m thì V v a ˋ W cùng phương?

Cho hai vectơ . Với giá trị nào của m thì cùng phương?

  1. 2

  2. -2

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm sau I 8 ​ = ∫ ( 2 − 2 x ) 5 d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG