Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hai vectơ a = ( 2 , − 1 , − 2 ) v a ˋ b c o ˊ ∣ ∣ ​ b ∣ ∣ ​ = 6 . “Nếu ( a , b ) = 6 0 o t h ı ˋ ∣ ∣ ​ a − b ∣ ∣ ​ = ........ ”. Chọn câu điền khuyết đúng?

Cho hai vectơ . “Nếu ”. Chọn câu điền khuyết đúng?

  1. 63

  2. 27

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) : y 2 = 4 x và đường thẳng △ : 4 x − 3 y + 24 = 0 . Viết phương trình đường tròn (C) có tâm nằm trên đường thẳng △ , tiếp xúc (P) và có bán kính nh...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG